From A Life to The Life
Archive for March, 2015

અણધાર્યું

અણધાર્યું જો ધાર્યું ન થાય, તો ઉત્પાત ન કરવો, અણધાર્યું થાય, તો વલોપાત ન કરવો, થાય છે બધું જ કંઈ ને કંઈ શીખવવા, રાખવું મન શાંત, કકળાટ ન...